Reklamácia a vrátenie tovaru

Chápeme, že žiadosť o reklamáciu je pre mnoho zákazníkov pomerne nepríjemná záležitosť a preto sa snažíme celý proces reklamácie maximálne skrátiť a celú reklamáciu riešiť čo najrýchlejšie a k spokojnosti zákazníka.

Omylom som si objednal zlý model. Čo mám robiť?
Je vhodné dôkladne si skontrolovať obsah košíka alebo potvrdzujúci email o objednávke. Predsa sa môže stať, že ste si objednali nesprávny produkt. V tomto prípade napíšte nám email na obchod@mobilego.sk, uvedte číslo objednávky, typ produktu a radi Vám pomôžeme ako vrátiť tovar a objednať správny.

Vrátenie tovaru do 14 dní Záruka na akumulátory a batérie Reklamačný poriadok

Postup uplatnenia reklámacie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Napíšte email na: reklamacie@mobilego.sk, uveďte číslo objednávky/dokladu, reklamovaný produkt a popis chyby
2. Do 2 pracovných dní Vám budú emailom zaslané informácie o ďalšom postupe reklamácie.
3. Vyplnený reklamačný protokol vytlačte a podpíšte. Protokol musí byť vložený do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je nevyhnutné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku počas prepravy.
4. Nezabudnite k reklamácii priložiť aj doklad o kúpe (pokladničný bloček alebo faktúru) - Pri nedodaní hore uvedenej dokumentácie bude reklamácia zamietnutá!
5. Tovar je nutné poslať vždy kompletný – nie je možné poslať len jeho poškodenú časť.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Spotrebiteľ nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru v prípade reklamácie tovaru.

Upozornenie: Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, nebude prevzatý a bude obratom vrátený späť odosielateľovi.

Reklamovaný tovar posielajte len na adresu:
MOBILEGO - MIDINET IT
Nemocničná 16
990 01 Veľky Krtíš.
Kontaktný telefón: +421 2 20 400 824
Na fakturačnej adrese tovar nepreberáme, tovar Vám bude vrátený.

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Márnym uplynutím 14-dňovej lehoty právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zaniká.

V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Pre vrátenie plnej ceny tovar by mal kupujúci (spotrebiteľ) vrátiť v pôvodnom stave, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane nepoškodeného originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy nezahŕňa používanie produktu, len možnosť kontroly produktu, prípadne zistenie vlastností, rovnako ako pri kúpe v kamennom obchode. Nie je teda možné tovar tovar začať použivať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť.

Čo ak vrátim tovar použitý, alebo nekompletný, napr. bez príslušenstva?
Aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú sumu zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Tovar posielajte len na adresu:
MOBILEGO - MIDINET IT
Nemocničná 16
990 01 Veľky Krtíš.
Kontaktný telefón: +421 2 20 400 824
Na fakturačnej adrese tovar nepreberáme, tovar Vám bude vrátený.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal
- tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. depilátory, holiace strojčeky)

Reklamačný poriadok - Záručné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok je spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácie"). Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi (IČO), ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
Zo zákona má zákazník na nový tovar nárok na 2-ročnú záruku podľa občianskeho zákonníka. Pre právnicke alebo fyzické osoby – podnikatelov záručná doba je kratšia 6 až 12 mesiacov, prípadne môže byť táto informácia uvedená pri detaile produktu. Na použitý tovar sa vzťahuje záruka 12 mesiacov. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace.

Záruka na náhradné diely pre firemných zákazníkov je 6 mesiacov odo dňa kúpy. Montáž a výmenu náhradného dielu by mal robiť kvalifikovaný servisný technik. Za škody spôsobené neodbornou manipuláciou nezodpovedáme.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

V rámci záručnej doby kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť. Záruka na kapacitu baterie je 6 mesiacov.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.

III. Zodpovednosť za vady a záruka
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
• mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
• používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
• neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
• nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
• vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
• použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom,
• opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
• opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.

Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.

V prípade produktov, ktoré majú vyššiu ochranu IP67 alebo IP68 - odolnosť voči poliatiu, vode a prachu nie je trvalá a postupom času sa môže znížiť v dôsledku normálneho opotrebovania. Na poškodenie kvapalinou sa nevzťahuje záruka

Spoločnosť MIDINET IT s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, všetkých prístupových hesiel a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Záručné opravy sú vykonávané autorizovanými servisnými strediskami. Kupujúci si môže právo na reklamáciu uplatniť osobne alebo poštou na našej adrese:
MOBILEGO - MIDINET IT, Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš

IV. Miesto uplatnenia reklamácie
Pri uplatňovaní reklamácie cez našu spoločnosť by mal kupujúci dodržať nasledujúci postup:
• Vypísaním a zaslaním reklamačného protokolu
• Do 3 pracovných dní budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.
• Kupujúci zašle tovar spolu s kompletne vyplneným a podpísaným reklamačným protokolom

Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy, nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Zákazník je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu.

V prípade reklamácie produktu, spotrebiteľ bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar odporúčame poslať cez Slovenskú Poštu poistený. Zásielky na dobierku nepreberáme.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je spotrebiteľ povinný odovzdať tovar kompletne a vo vhodnom obalovom materiály, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru - najlepšie v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nebude vhodne zabalený a odovzdaný s kompletným príslušenstvom.

Predajca v prípade prevzatia tovaru na reklamáciu neručí za obsah uložených dát a nastavenie prístroja!
Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu fyzickým osobám (záručné opravy) do 30-tich dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate tovar poštou, potom začína záručná doba bežať od dňa prevzatia rekalovaného produktu naším zamestnancom), pokiaľ sa nedohodne inak s klientom pri vzájomnom súhlase.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená bezplatne, včasne a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady, ktorá sa vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete produkt na reklamáciu v súlade s touto zárukou, naša spoločnosť využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

1. opraví produkt pomocou nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo
2. nahradí produkt rovnakým modelom (alebo produktom s podobnými funkciami, ak s tým budete súhlasiť) zostaveným z nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo
3. vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedená informácia, že sa jedná o nový tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas (ak spĺňa základné podmienky uplatnenia reklamácie) a ako spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posudku, bez ohľadu na výsledok posudku nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno odmietnuť.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu, až do doby, keď má kupujúci po skončení opravy vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Ak je potrebné, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, t.j. používanie sa riadi návodom, alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť. Výnimku tvoria len všeobecne známe pravidlá. Kupujúci je povinný riadiť sa návodom na použitie a pokynmi na ošetrovanie a dodržiavať ich pri používaní výrobku.

Záruka na batérie v telefónoch, smart hodinkách


Batéria je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov. Minimalna životnosť  batérií je 6 mesiacov. Úbytok alebo úplná strata kapacity po 6 mesiacov je spôsobená bežným opotrebovaním batérie, takže nie je možná reklamacia. Dátum predaja je vyznačený na doklade o kúpe.

Batériu telefónu je nutné udržiavať stále aspoň v mierne nabitom stave. Batérie nepoužívané sa cca do 1 mesiaca sama vybije. U batérie ponechané vo vybitom stave dlhšie ako jeden týždeň môže dôjsť k nevratnému poškodeniu a táto už nemusia byť ďalej funkčné. Používanie, alebo ponechanie v prístroji chybných, poškodených, alebo úplne nefunkčných batérií môže zapríčiniť znehodnotenie Vášho prístroja.

Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

Čo to znamená v praxi? Ak budete po roku používania reklamovať batériu, že vydrží len 20 minút, tak s reklamáciou neuspejete. Ak vám však batérie po roku používania napr. vytečie, jedná sa o vadu materiálne alebo prevedení a v tomto prípade by mala byť reklamácia uznaná. Záručná doba na batérie je teda 24 mesiacov, ale nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorá je spôsobená bežným používaním.
Zdroj: "svetmovano.cz"